ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ

  • Я. В. Шестопалова
Ключові слова: дитина, сексуальна експлуатація, кримінальне правопорушення, методика.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що сексуальна експлуатація дітей є світовою проблемою. Вона постійно змінюється разом із процесами глобалізації, що тривають, та розвитком нових технологій, особливо інформаційних і комунікаційних. У першій половині 90-х років політична кон’юнктура змінилася і кількість осіб, які позначили свій законодавчий інтерес, у тому числі науковий, до питань боротьби з сексуальною експлуатацією дітей збільшилася. Різке зниження рівня життя призвело, до відродження «бідної» проституції, з’явилися дитяча та чоловіча проституція, за часів СРСР практично невідомі. У статті проведено класифікацію кримінальних правопорушень пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей. Доведено, що такі предмети як дитяча порнографія свідчать про здійснення не одного виду кримінального правопорушення, а тягнуть за собою й інші кримінальні правопорушення, зокрема, розбещення неповнолітніх, зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом тощо. Відповідно до цього: а) виділено відповідний тип кримінальних правопорушень, а саме – кримінальні правопорушення проти основ суспільної моралі у сфері статевої недоторканності дітей, до яких віднесені суспільно небезпечні діяння передбачені ст. 149, 301–2, 302, 303 КК України, а також інші предикатні кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканості особи (ст. 152, 153, 154, 155, 156, 156–1 КК України) й проти моральності (301, 301–1 КК України). Зроблено висновок, що кримінальні правопорушення пов’язані з сексуальною експлуатацією дітей, посягають насамперед на права дитини насолоджуватися дитинством і на її повноцінне та гідне життя. Така сексуальна експлуатація може призвести до серйозних наслідків у фізичному, психологічному, духовному, моральному та соціальному розвитку дітей, які можуть зберегтися протягом всього подальшого життя, а часом можуть навіть йому загрожувати. У результаті розгляду співвідношення експлуатації й торгівлі людьми як правових категорій зроблено висновок про те, що ці поняття, хоча і взаємопов’язані, але не тотожні. Залежно від віку суб’єкта протиправного корисливого використання, сексуальну експлуатацію поділяють на експлуатацію дітей та експлуатацію дорослих; за статевою ознакою – експлуатацію жінок і чоловіків; за способом протиправного впливу на суб’єкта – на насильницьку та ненасильницьку.

Посилання

1. Швед О. В. Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики: автореф. дис… канд. соц. наук: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології». Харків, 2006. 21 с.
2. Мискова Г. М. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання сексуальній експлуатації дітей в Україні: дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2020. 232 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками, допов. та СD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.
4. Кримінальний кодекс України: Закон від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III.
5. Рябчинська О. П. Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право». Запоріжжя, 2002. 23 с.
6. Булгакова О. А. Уголовная ответственность за распространение порнографических материалов или предметов: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ставрополь, 2003. – 178 c.
7. Полянская М. П. Уголовно-правовая охрана общественной нравственности в сфере половой морали : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Хабаровск, 2009. 244 с.
8. Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней: криминологические и уголовно-правовые аспекты : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Владивосток, 2005. 246 c.
9. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2008. 228 c.
10. Смирнов Ю. П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в форме занятия ими проституцией : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. М., 2010. 196 с.
11. Ковалева М. А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-правовые аспекты; предупреждение : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. – СПб., 2006. – 299 с.
12. Нагачевська Ю. С. Кримінально-правова характеристика торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. Вип. 4. С. 241–253.
13. Плахотнюк Н. В. Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право». Київ, 2002. 20 с.
14. Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / А. М. Орлеан, О. В. Пустова ; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова. Київ : Україна, 2013. 182 с.
15. Протидія торгівлі людьми в Україні: матеріали для практичного використання працівниками правоохоронних органів та суддями / М.О. Васильєва, А.М. Орлеан, Є.Ф. Стрекалов та ін. Київ : Тютюкін, 2009. 112 с.
16. Пудовочкин Ю. Е. Сексуaльнaя эксплуaтaция детей: оценкa состояния и проблемы противодействия. Уголовнaя политикa и проблемы противодействия современной преступности: сб. нaуч. трудов / под ред. д. ю. н., проф. Н.A. Лопaшенко. Сaрaтов: Сaтеллит, 2006. С. 31–45.
17. Джужa О. М. Зaпобігaння злочинaм, пов’язaним із сексуaльним нaсильством: моногрaфія. Київ: Aтікa, 2009. 240 с.
18. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Офіс Генерального прокурора України. URL: http://www.gp.gov.uа/uа/stаt.html;
19. Нєбитов А. А. Класифікація злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування : матеріали підсумк. наук.-теорет. конф. наук. т-ва курсантів (Київ, 19 берез. 2015 р.). Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. С. 70–72.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Шестопалова, Я. В. (2020). ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ. Юридична наука, (7 (109), 363-370. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.46
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО