МІСЦЕ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖУРНАЛІСТА В СИСТЕМІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  • В. А. Бортник А. С. Бондарчук
Ключові слова: кримінальна відповідальність, кримінально-правова норма, захист, кримінальне законодавство, погроза, насильство, журналіст.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що під родовим об’єктом злочину розуміють об’єкт, що охоплює певне коло тотожних або однорідних за своєю соціально-політичною та економічною сутністю суспільних відносин, які повинні охоронятися на підставі цього єдиним комплексом взаємопов’язаних кримінально-правових норм. Визначення родового об’єкта дозволяє провести класифікацію всіх злочинів і кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за їх вчинення, а також встановити значення об’єднуваних ним суспільних відносин для інтересів держави та суспільства, що, в свою чергу, визначає характер і ступінь суспільної небезпеки злочинних посягань, тяжкість імовірних або суспільно небезпечних наслідків, що настали. Він становить усереднений рівень узагальнення суспільних відносин, які охороняються кримінальним законом і є основною підставою розподілу злочинів в Особливій частині КК України на розділи. Класифікація суспільних відносин здійснюється не довільно, а на підставі об’єктивно існуючих критеріїв, які обумовлюють їх тотожність або однорідність. Доведено, що журналістська діяльність не включає в себе здійснення організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, метою яких є захист осіб, коли суб’єкт вчиняє злочин, з метою вилинути на відносини управління. Тому злочини щодо журналіста не співпадають за сутністю суспільних відносин з іншими злочинами, розміщеними у розділі XV Особливої частини КК України. Зроблено висновок, що родовим об’єктом злочинів, передбачених ст. 345-1 КК України, є суспільні відносини, що забезпечують громадянські (особисті), політичні, соціальні, економічні та культурні права та свободи людини і громадянина. На відміну від діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, журналістська діяльність не включає в себе здійснення організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, метою яких є захист осіб, коли суб’єкт вчиняє злочин, з метою вплинути на відносини управління. Тому злочини щодо журналіста не співпадають за сутністю суспільних відносин з іншими злочинами, розміщеними у розділі XV Особливої частини КК України. Так в спеціальних кримінально-правових нормах про відповідальність за посягання на професійну діяльність журналістів (погроза або насильство щодо журналіста (ст. 345-1), умисне знищення або пошкодження майна журналіста (ст. 347-1), посягання на життя журналіста (ст. 348-1), захоплення журналіста як заручника (ст. 349-1)) в першу чергу порушуються конституційні права людини та громадянина. Ця норма не відповідає родовому об’єкту розділу XV Особливої частини КК України. Тому доцільно розмістити норми про злочини проти журналістів, їх прав та свобод, у V розділ Особливої частини КК України.

Посилання

1. Бондарчук А. С. Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо журналіста в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ, Київ, 2019. 269 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ-Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1728 с.
3. Залялова І. М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08/ Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Донецьк, 2006. 183 с.
4. Зінченко О. І. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина / Аналіз законодавства і судової практики: монографія. Харків: Вид-ць СПД ФО Вапнярчук Н. Москва, 2007. 320 с.
5. Конституція України : Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Вади України. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Коржанського М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина: курс лекцій. Київ: Атіка: 2001. 432 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. Харків: Право, 2010. 456 с.
8. Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія. Київ: ВПЦ Київ, ун-т, 2006. 573 с.
9. Митрофанов І.І. Розмовляємо про об'єкт злочинів проти журналіста. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез V Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 2 груд. 2016 р.). Кіровоград: ПВНЗ КІДМУ КПУ, 2016 С. 46-49.
10. Осадчий В. І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності: монографія. Київ: Атіка, 2004. 336 с.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів: Закон України від 14.05.2015 р. № 421 -VIІІ. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 29. Ст. 264.
12. Рішення ЄСПЛ у справі «Агрокомплекс проти України» від 25.07.2013 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_973.
13. Словник української мови : в 11 т. Київ: Наук. думка, 1970. 1980 с.
14. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій: А.В. Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. Київ: Вид. Паливода А.В., 2005. 640 с.
15. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве: учеб. пособие. Харків: Вища шк. Изд-во при ХГУ, 1988. 198 с.
16. Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України : монографія. Київ: Атіка, 2003. 144 с.
17. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: учебник / под редакцией Е.Л. Стрельцова. Харків: ООО «Одиссей». 2002. 672 с.
18. Шаблистий В. В. Законна професійна діяльність журналіста як «новий об’єкт кримінально-правової охорони». Вісник кримінологічної асоціації України Збірник наукових праць. № 2(13). 2016. С. 78-85.
19. Bondarchuk A. The objective aspects of crimes against journalists under the criminal law of foreign countries. Application of English Language in the Teaching of Criminal Legal Disciplines: materials of Interuniversity Scientific and Practical Internet Conference (Kyiv, June 05, 2019). Kyiv, 2019. P. 23-28.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
А. С. Бондарчук , В. А. Б. (2020). МІСЦЕ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖУРНАЛІСТА В СИСТЕМІ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Юридична наука, (7 (109), 310-320. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.40
Розділ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО