ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

  • І. О. Клочко
Ключові слова: об’єкт, предмет, охорона праці, працівник, поліцейський, Національна поліція України.

Анотація

Враховуючи специфіку службово-трудової діяльності поліцейських, важливим завданням законодавця в сучасних умовах є створення безпечних та належних умов для проходження ними служби. Адже Конституцією України було закріплено, що кожна людина, незалежно від того, де вона здійснює свою трудову діяльність, має право на безпечні умови праці. В свою чергу, забезпечення прав поліцейських у сфері охорони праці полягає у реалізації комплексу різноманітних заходів під час виконання поліцейськими своєї службово-трудової діяльності, спрямованих на збереження життя, здоров’я та їх професійної придатності. Разом із тим, забезпечення охорони праці поліцейських в Україні є складним процесом, яким має свій об’єкт та предмет. У статті здійснено аналіз наукових поглядів вчених, які вивчали питання об’єкта та предмета взагалі, та в рамках здійснення охорони праці, зокрема. Констатовано, що об’єктом охорони праці є працівник поліції, а також середовище його професійної діяльності. Обґрунтовано, що предметом охорони праці поліцейських є сукупність нормативно-регульованих заходів, що утворюють систему забезпечення умов службово-трудової діяльності поліцейських, за яких буде збережено життя та здоров’я останніх. Зроблено висновок, що об’єктом охорони праці є працівник поліції, а також середовище його професійної діяльності. Поліцейський як об’єкт охорони праці є: по-перше, людиною з визначеним рівнем стану здоров’я, який дозволяє йому виконувати професійні обов’язки поліцейського; по-друге, працівником, якому присвоєно спеціальне звання поліції та який виконує трудові функції, що відповідають займаній посаді, яку він обіймає на підставі наказу відповідної посадової особи. Середовище реалізації службово-трудових обов’язків поліцейського як об’єкт охорони праці визначається певними умовами реалізації таких обов’язків. В свою чергу предметом охорони праці поліцейських є сукупність нормативно-регульованих заходів, що утворюють систему забезпечення умов службово-трудової діяльності поліцейських, за яких буде збережено життя та здоров’я останніх. Зміст заходів, які складають предмет охорони праці поліцейського, знаходиться у безпосередній залежності від самих умов праці та завдань, які має виконати поліцейський.

Посилання

1. Словник української мови : [в 11 т.] / АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні ; редкол.: І.К. Білодід (голова) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1970-1980. Т. 5 : Н-О / ред. тому: В.О. Винник, Л.А. Юрчук. 1974. 840 c.
2. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підруч. [для курсантів і студ. вищ. навч. закл.]. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2016. – 248 с.
3. Запорожець О.І., Гогунський В.Д. Завдання наукових досліджень з охорони праці. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2013. Вип. 4(5). С. 19-23.
4. Забезпечення охорони праці та особистої безпеки в Національній поліції України : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. д.б.н., проф. Грибана В.Г., к.ю.н. Глуховері В.А. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 212 с.
5. Про Національну поліцію. Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 40-41. ст.379
6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. Львів. Афіша. 2004. 250 с.
7. Косиця О. Поліцейська діяльність як наукова категорія. Адміністративне право і процес. № 1. 2017. С. 133-137.
8. Погосян К. М. Професійне середовище як основа створення бренду випускника вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 39(2). С. 143-147.
9. Шпекторенко І. Функціональний підхід до визначення професійного середовища державної служби. http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_03(10)/11sivsds.pdf
10. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248. Офіційний вісник України 2014 р., № 41, стор. 94, стаття 1098.
11. Жовніренко Ю.А. Фактори, що впливають на умови праці. Група факторів. Офіційний портал Токмацької міської ради. http://meriatokmak.gov.ua/index.php/2843-umovi-pratsi-ta-faktori-jikh-formuvannya
12. Будинки і споруди Будинки адміністративного та побутового призначення. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-28:2010.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Клочко , І. О. (2020). ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ. Юридична наука, (7 (109), 272-279. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.35
Розділ
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ