ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТИ, ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Д. В. Глушкова
Ключові слова: мета, завдання, дисциплінарне провадження, функції, захист прав, працівники.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що забезпечення дотримання за та захисту трудових прав працівників є важливим завданням українського законодавця. Одним із інститутів, спрямованих на вирішення вказаних проблем є дисциплінарне провадження. Останнє, в свою чергу, є складним за своєї структурою та змістом інститутом, а відтак, важливим теоретичним та практичним питанням є визначення мети, завдань та функцій його реалізації. Варто зауважити, що найчастіше вчені трактують поняття «мета» і «завдання» тотожно, проводячи не просто паралель між ними, а сприймаючи їх як синоніми. Проте, такий підхід є помилковим, адже кожен із вказаних термінів характеризує окрему частину категорії, до якої відноситься. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених було встановлено сутність та зміст категорій «мета» і «завдання». Встановлено як співвідносяться дані категорії. Запропоновано авторське бачення щодо мети дисциплінарних проваджень. Відповідно до мети сформульовано завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. Встановлено сутність та зміст поняття «функція дисціплінарного провадження». Наведено перелік основних функцій дисциплінарних проваджень. Зроблено висновок, що функції дисциплінарного провадження варто розтлумачити як сукупність робочих векторів реалізації інституту дисциплінарного провадження, належне та безперервне здійснення яких визначає ефективність останнього, а також повноту виконання поставлених перед ним мети та завдань. Опрацювання законодавчих, підзаконних та доктринальних джерел показує відсутність єдиного та системного підходу до переліку функцій інституту дисциплінарного провадження у трудовому праві України, а також пояснення їх змісту. Проте, зважаючи на сутність даної категорії, її особливе значення, як гарантії трудових прав працівників, а також окремі нормативно-правові регулятори процесу здійснення останньої, доцільно запропонувати виділення наступного переліку функцій дисциплінарних проваджень: 1) функція припинення; 2) превентивна функція; 3) виховна функція; 4) інформативна функція; 5) еволюційна функція.

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2002. 1440 с.
2. Про затвердження Положення про призначення дисциплінарного провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів: наказ від 31.08.2004 № 94/5 // Офіційний вісник України. 2004. №36. ст.153.
3. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: закон від 15.03.2018 №2337-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2018. №29. ст.233.
4. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: закон від 24.03.1999 № 551-XIV // Відомості Верховної ради України. 1999. №22. ст.197.
5. Калюта А.Б. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України: дисертація. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ. 2007. 198 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: кодекс, закон від 07.12.1984 №8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. ст.1122.
7. Кодекс законів про працю України: кодекс від 10.12.1971 № 322-VII // Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до №50.
8. Словник української мови в 11 тт. /АН УРСР.Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Наукова думка,1970-1980.1 тт. 840с.
9. Ожегов С.І., Шведова Н.Ю Тлумачний словник російської мови. 4-е вид., доп. М.: А ТЕМП, 2006. 944 с.
10. Про затвердження Порядку здійснення дисциплінарного провадження: постанова, порядок від 04.12.2019 №1039 // Офіційний вісник України. 2019. №100. ст.57.
11. Коротких А.Ю. Мета, Завдання та функції дисциплінарної відповідальності державних службовців. Науковий вісник публічного приватного права. Вип. 6, Т. 3, 2018.
12. Подорожній, А.Ю. Загальнотеоретична характеристика інституту дисциплінарної відповідальності у трудовому праві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 3 (90). С. 78-84.
13. Колєснік Т. В. Місце дисциплінарної відповідальності у забезпеченні дисципліни праці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. Вип. 6(1). С. 30-33.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Глушкова , Д. В. (2020). ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТИ, ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІЙ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . Юридична наука, (7 (109), 248-253. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.32
Розділ
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ