ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • О. О. Ганжа
Ключові слова: кадрова політика, кадри, Національна поліція України, вдосконалення, державна політика.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що кар’єра працівника в органах Національної поліції України залежить від багатьох чинників та факторів, серед яких важливе, окреме та особливе місце належить державній кадровій політиці. Остання являє собою складову частину загальної державної політики, яка спрямована на те, щоб створити необхідні правові, організаційні, матеріально-технічні та фінансові умови для того, щоб забезпечити органи поліції якісними та ефективними кадрами, що будуть належним чином виконувати свої посадові обов’язки, а як результат забезпечать необхідний рівень роботи даного центрального органу виконавчої влади. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, аргументовано, що законодавець досить поверхнево підходить до вирішення проблем кадрового характеру саме в Національній поліції України, що, беззаперечно, негативно впливає і на весь процес проходження служби поліцейськими. Опрацьовано перспективні напрями покращення кадрової політики в органах поліції. Зроблено висновок, що найбільш доцільно виокремити два ключові шляхи покращення державної кадрової політики в органах Національної поліції України: 1) напрямок, що передбачає вирішення загальних проблем у діяльності Національної поліції, серед яких є: а) низький рівень іміджу професії поліцейського; б) недостатня конкурентоспроможність працівників поліції на ринку праці; в) наявність ряду прогалин та недоліків у чинному законодавстві, яке визначає правові засади реалізації трудо-правового статусу працівниками поліції. Вирішити вказані проблеми, на нашу думку, вбачається можливим через: - проведення просвітницької роботи з населенням, зокрема приділити увагу рекламі професії поліцейського, підвищувати загальний рівень довіри до поліцейських, а також налагодити взаємозв’язок із населенням на проголошених раніше «засадах партнерства»; - створення умов для практичного втілення обіцянок законодавця щодо рівня оплати праці поліцейських, а також соціальних гарантій, пов’язаних із здійсненням ними трудової діяльності; - перегляд правил етичної поведінки поліцейських; - необхідним кроком є вдосконалення адміністративно-правового статусу поліцейського, як суб’єкта реалізації примусових заходів, зокрема в частині підвищення гарантій діяльності останніх. 2) другий напрямок передбачає створення належних правових та організаційних умов для покращення якості кадрового складу Національної поліції України, що має включати: - по-перше, покращення рівня первинної підготовки поліцейських; - по-друге вбачається доцільним переглянути питання перепідготовки та підвищення кваліфікації поліцейських. - по-третє, слід створити прозору та зрозумілу систему мотивації в органах поліції, що в свою чергу дасть реальну картину можливостей кар’єрного зростання працівників поліції; - по-четверте, необхідно створити умови для обміну практичним досвідом із іншими провідними державами світу щодо діяльності органів поліції; - -п’яте, розробити систему індивідуального оцінювання посадових працівників поліції та керівників.

Посилання

1. Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року / Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 15.11.2017 № 1023-р
2. Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України / Затверджено Наказ Міністерства внутрішніх справ України 25 листопада 2016 року № 1252 URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/MVS675?an=7
3. Мельникович В. М. Реалізація базових принципів кадрової політики органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / В. М. Мельникович, М. О. Живко, Х. З. Босак // Право і суспільство. 2015. № 5(3). С. 136-140.
4. Босак Х. Кадрова політика в органах внутрішніх справ України – механізм реалізації кадрового потенціалу. Юридичний вісник. 2014. № 6. С. 419-424.
5. Танько А. В. Стратегія кадрової політики Національної поліції України у контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2020. № 2 (89). С. 211-226.
6. Іваниця А.В. Завдання, напрями та принципи кадрової політики в органах поліції України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 47–52.
7. Логвиненко М. І., Дем’яненко О. С. Роль та значення роботи з кадрами в період реформування органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. № 2. 2018. С. 134-137.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Ганжа , О. О. (2020). ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПОКРАЩЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. Юридична наука, (7 (109), 240-247. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.31
Розділ
ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ