ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

  • Ю. К. Дорошенко
Ключові слова: допит, підозрюваний, криміналістична характеристика, корупційні злочини, службова діяльність, професійна діяльність, публічні послуги.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, основна маса доказової інформації отримується в результаті спілкування слідчого з учасниками вчинення злочину. Відповідно, основний масив інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий отримує в результаті проведення такої вербальної слідчої (розшукової) дії, як допит. У зв’язку з цим при формуванні методики розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, особлива увага приділяється тактиці допиту, адже останній проводиться як на початковому, так і на наступному етапах розслідування. Метою статті є визначення тактики допиту підозрюваних корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. В статті проаналізовано особливості тактики допиту підозрюваних під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Підкреслено, що підготовка до допиту під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг повинна бути ретельною, оскільки проведення допитів є одним із основних способів збирання доказової інформації в кримінальних провадженнях цієї категорії. Наголошено, що тактика допиту підозрюваного передбачає комплекс наукових криміналістичних прийомів і засобів, що застосовуються слідчим до особи злочинця під час досудового розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Для успішного проведення допиту і отримання позитивних результатів слідчі повинні володіти знаннями про закони мислення, логічні методи і прийоми, закономірності  психології та тактичні прийоми допиту, що розроблені у криміналістиці. Визначено, що допит полягає у спілкуванні слідчого або іншої уповноваженої особи із допитуваною особою. На перший погляд нічого складаного, однак саме вказана слідча дія вважається однією із найскладніших. Складність допиту визначається кількома обставинами: 1) характеристиками допитуваної особи; 2) характеристиками особи, яка проводить допит; 3) видом і механізмом вчиненого злочину.

Посилання

1. Беззубенко М. В. Особливості тактики допиту свідків у злочинах ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 18–19 січня 2019 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2018. С. 19–22.
2. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. К : Изд-во Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, 1930. 144 с.
3. Криміналістика : підруч. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / [В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін.] ; за ред. В.Ю. Шепітька. Київ : Ін Юре, 2001. 684 с.
4. Благута Р. І., Сергієнко О. О., Устюгова О. Є. Кримінальний процес України : навч. посіб. Львів : Бібльос, 2010. 500 с.
5. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. К, 1977. 31 с.
6. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. К : Изд-во Народного комиссариата внутренних дел РСФСР, 1930. 144 с.
7. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. К: Высш. шк. МООП, 1967. 230 с.
8. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебные стадии (курс лекций). К : Изд-во Междунар. ун-та бизнеса и управления, 1998. 320 с.
9. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України : монографія. Київ : Вид. Паливода А. В., 2006. 324 с.
10. Беззубенко М. В. Особливості тактики допиту підозрюваного у злочинах ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. KELM. 2020. № 5. С. 192–196 (Республіка Польща).
11. Криминалистика : учебник / под ред. Е. П. Ищенко. К : КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. 748 с.
12. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. К : Спарк, 1998. 591 с.
13. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України : монографія. Київ : Вид. Паливода А. В., 2006. 324 с.
14. Гусаков А. Н., Филющенко А. А. Следственная тактика (в вопросах и ответах) : учеб. пособие. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1993. 147 с.
15. Драпкин Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования : учеб. пособие. Свердловск, 1985. 72 с.
16 Кузьменко А. С. Розслідування квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Дніпро, 2018. 218 с.
17. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09. К, 1977. 31 с.
18. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія. Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 2006. 416 с.
19. Богомолова С. Н. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В. А. Образцова. К : Юристъ, 1999. 501 с.
20. Бахін В. П., Весельський В. К. Тактика допиту. Київ : Правник, 1997. 64 с.
21. Кунтій А. І. Методика розслідування умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 220 с.
22. Карлов В. Я. Иcпользование криминалистической техники в расследовании преступлений : науч.-практ. пособие. К : Экзамен, 2006. 192 с.
23. Сокиран М. Ф., Бобрик К. Ю. Тактика допиту підозрюваних (обвинувачуваних) при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі створенням злочинної організації. Науковий вісник НАВС. 2011. № 1. С. 172–179.
24. Строк І. А. Особливості тактики допиту потерпілого у злочинах умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання // Теорія і практика сучасної юриспруденції : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7–8 груд. 2018 р.). Київ : ЦПНД, 2018. С. 77–80.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Дорошенко , Ю. К. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ. Юридична наука, (7 (109), 202-209. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.26
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ