ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ

  • В. С. Березняк
Ключові слова: кримінальне правопорушення, забезпечення відшкодування шкоди, сфера нерухомості, кримінальне провадження, потерпілий, правове регулювання відшкодування шкоди.

Анотація

Кримінально-процесуальна діяльність має регламентовану внутрішню структуру, упорядкованість, узгодженість, тобто взаємодію всіх складових, що іменується кримінально-процесуальною формою, яку ще називають організаційною формою кримінального провадження. Водночас, організованість і плановість розслідування кримінальних правопорушень є передумовою виконання завдання розслідування, дотримання його строків, якісного проведення окремих процесуальних дій та застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вирішення організаційних питань, що виникають в процесі розслідування кримінальних правопорушень, є одним з найважливіших напрямків слідчої діяльності. Втім, під час досудового розслідування, у тому числі й кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, виникає низка як організаційних, так і процесуальних питань, які потребують вирішення. Наприклад, часто є проблеми забезпечення відшкодування шкоди потерпілим в сфері нерухомості від злочинних дій, проблеми накладення арешту на майно, проблеми дотримання прав і свобод при проведенні слідчих (розшукових) дій та ін. У статті розглядаються окремі проблемні процесуальні питання, що виникають під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, зокрема: питання дотримання прав, свобод і законних інтересів під час проведення слідчих (розшукових) дій, питання забезпечення права на захист, питання щодо забезпечення відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням внаслідок вчинення злочинних дій в сфері нерухомості. Зроблено висновок, що проведення досудового розслідування пов’язано не тільки із необхідністю дотримання організаційно-тактичних вимог та норм кримінального процесуального кодексу, а й забезпеченням прав і свобод осіб, в яких проводиться обшук. Втім, у виняткових випадках, з метою захисту громадян та держави від злочинних посягань, в межах виконання завдань кримінального судочинства, закон дозволяє обмежувати деякі права та свободи особи. До того ж, процедура відшкодування шкоди потерпілим від вчиненого кримінального правопорушення потребує розроблення відповідних окремих законодавчих актів, які на державному рівні врегульовували б умови, порядок, обсяг та механізм здійснення компенсації особам, які потерпіли від злочину.

Посилання

1. Остапчук М.С. Організація т планування досудового розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014 (2). С. 344-356.
2. Шевченко Т. Б., Бортновська 3. П., Солоткий С. А. До питання про докази у кримінальному судочинстві. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 11. С. 26.
3. Керевич О.В. Право на захист: проблеми і пропозиції. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 1. С. 298–300.
4. Балацька О.Р. Практичні проблеми забезпечення права на захист підозрюваного в контексті практики Європейського суду з прав людини. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. № 1(17). С. 1–18.
5. Мельниченко А. В. Забезпечення прав особи на досудовому розслідуванні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2018. 294 с.
6. Деревянко А.І. Проблемні питання забезпечення права підозрюваного на захист на стадії досудового розслідування. Право і суспільство. № 4. 2019. С. 282-290.
7. Птушкін Д.А. Розслідування шахрайства, вчиненого щодо об’єктів нерухомого майна громадян : дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2018. 240 с.
8. Татарин І.І. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, на досудовому розслідуванні: дис…канд..юр. наук. 12.00.09. / Львів, 2015. 223 с.
9. Сорочан А.В. Вчинення шахрайства на первинному ринку нерухомості: забезпечення відшкодування шкоди потерпілим під час досудового розслідування. Юридична наука. 2019. № 9. С. 209–215.
10.Карпенко Є.М. Міжнародний досвід відшкодування шкоди потерпілому як одна з форм запобігання злочину. Правовий часопис Донбасу № 1 (62) 2018. С. 190-196.
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції: Закон України від 14 лип. 2015 р. № 597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-19
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Березняк , В. С. (2020). ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ. Юридична наука, (7 (109), 187-193. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.24
Розділ
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ