КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ: ЇЇ ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ РИСИ

  • Л. П. Шеметенко
Ключові слова: адміністративна юрисдикція, публічно-правовий спір, суб’єкт владних повноважень, підсудність, адміністративний суд, компетенція.

Анотація

Метою статті є виклад авторського розуміння адміністративної юрисдикції суду як низки взаємопов’язаних її складових: публічно-правового спору, виду суб’єкта публічних повноважень, публічно-правових (адміністративних) відносин, видів адміністративної юрисдикції суду: предметної, інстанційної, територіальної (підсудності), які загалом забезпечують його компетенцію. Досліджуються окремі  визначення правового та публічно-правого спору, поняття владних управлінських функцій. Наведені основні види публічно-правових (адміністративних) відносин, дефініції поняття суб'єкт владних повноважень та здійснена класифікація суб’єктів адміністративного судочинства. Вказано на суттєві розбіжності у розумінні понять «компетенція», «юрисдикція» і «підсудність» адміністративних судів, приведені неоднозначні погляди науковців щодо визначення підсудності. Коротко розглянута предметна юрисдикція, інстанційна юрисдикція, територіальна юрисдикція (підсудність). Вказано на встановлення адміністративної юрисдикції, крім КАС України, іншими законами України. Зазначено, що основними складовими адміністративної юрисдикції суду є публічно-правовий спір, вид суб’єкта владних повноважень, зміст публічно-правових відносин, з яких виник спір, предмет  оскарження. Предметом судового розгляду у справах, що виникають із публічно-правових відносин, може бути широке коло суспільних відносин, які регулюються нормами різних галузей права. Під судовою юрисдикцією розуміють врегульовану законом діяльність суду з розгляду та вирішення публічно-правових спорів. КАС України розмежовує судову юрисдикцію на предметну, інстанційну, територіальну (підсудність). Кожна із видів наведеної юрисдикції встановлює ту чи іншу складову компетенції адміністративного суду. Визначення основних понять компетенції адміністративної юрисдикції  суду  є дискусійним і передбачає необхідність подальшого дослідження.

Посилання

1. Кравцова Т.М., Петрова Н.О. Сутність та зміст предметної юрисдикції адміністративних судів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Вип. 2. Том 1. С. 159–164.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 № 2747-IV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text
3. Адміністративне судочинство: навчальний посібник / М.В. Ковалів, М.Т. Гаврильців, І.Б. Стахура. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. 596 с.
4. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 року № 8 URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/plenum_2013_05_20_n8/).
5. Шостий апеляційний адміністративний суд. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/81430048
6. Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору – Верховний Суд URL: http://voas.gov.ua/news/oglyad_zm/viznachalnoyu_oznakoyu_spravi_adm_n_strativno_yurisdikts_sut_zm_st_kharakter_sporu_verkhovniy_sud/
7. Черняхович І.Є. Поняття публічно-правового спору та його розмежування із суміжними поняттями «публічно-правовий конфлікт», «державно-правовий конфлікт», «адміністративно-правовий спір». Приватне та публічне право. 2018. № 2. С. 108–111.
8. Бевзенко В. М., Панова Г. В. Сутність та підстави втручання адміністративного суду у розсуд суб’єкта публічної адміністрації : монографія. За заг. ред. В. М. Бевзенка. Київ : ВД «Дакор». 2018. С. 103.
9. Рой О.В. Правові акти суб’єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2019. 269 с.
10. Остапенко Т.А. Суб’єкти адміністративного судочинства України. Сучасний стан та перспективи розвитку української правової системи: Всеукраїнська конференція, м. Львів, 16 липня 2011р. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. Т. ІІ.
11. Бевзенко В. М. Адміністративна юрисдикція та Кодекс адміністративного судочинства України у редакції 2017 р.: розв’язання проблеми по-новому чи неподолані виклики минулого. Право України. 2018. № 2. С. 11–25.
12. Гордєєв В.В. Актуальні питання визначення предметної підсудності адміністративних справ. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 3 (7). С. 25–41.
13. Кубоба О.О. Адміністративна юрисдикція і підсудність справ, що виникають із виборчих правовідносин. Юридичний електронний науковий журнал. 2014. № 2. С. 64 – 66.
14. Ватаманюк Р.В. Предметна підсудність справ місцевим загальним судам як адміністративним судам. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2010. № 4. С. 212–222.
15. Сибіга О.М Юрисдикція адміністративних судів у сфері доступу до публічної інформації та термінологія національного законодавства. Право і суспільство. 2019. № 2, ч. 2. С. 125–132.
16. Мостова Н. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ. Закон и жизнь. 2013. № 3. С. 38–40.
17. Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Юрисдикція адміністративних судів. Монографія. В 2-х книгах. Книга 1. Х.: Харків юридичний, 2011. 352 с.
18. Вовк П.В. Поняття адміністративної юрисдикції в парадигмі правової держави. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 517–519.
19. Большой юридический словарь (Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е.Крутских). М.: Инфра. М.1999.1V. 790 с.
20. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Шеметенко , Л. П. (2020). КОМПЕТЕНЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ: ЇЇ ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ РИСИ. Юридична наука, (7 (109), 158-169. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.21
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО