ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

  • Є. О. Семенов
Ключові слова: правові форми діяльності об’єднаних територіальних громад, форми адміністративно-правового регулювання, об’єднані територіальні громади, нормотворча діяльність об’єднаних територіальних громад.

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що публічна діяльність будь-яких органів місцевого самоврядування, як і органів державної влади, повинна знаходити свій прояв у певних правових формах. Без належного юридичного оформлення будь-яке діяння певного органу чи його посадової особи, пов’язане із установленням або застосуванням норм права, не може бути визнано законним, що в подальшому може навіть призвести, у найгіршому випадку, до втрати легітимності рішень такого органу. Необхідність же дослідження правових форм діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні обумовлена тим, що під час здійснення публічного управління діяльністю громад, уповноважені на таку діяльність суб’єкти можуть застосовувати різні за змістом та формою правові засоби, які зазнають постійних змін у зв’язку з розвитком суспільства, а тому потребують постійного аналізу. Метою статті є визначення поняття правових форм діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні, а також його однієї з найважливіших складових – нормотворчої діяльності. Досліджено поняття правових форм діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні. З’ясовано, що правовими формами діяльності об’єднаних територіальних громад слід розуміти способи реалізації публічних повноважень керівними або представницькими органами таких громад, їх посадовими особами, що спрямовані на вирішення питань місцевого значення та пов’язані із виконанням управлінської або нормотворчої діяльності у порядку, передбаченому відповідними правовими приписами, і пов’язані із настанням юридично значимих результатів у муніципальній сфері. Нормотворча діяльність об’єднаних територіальних громад, як одна з найважливіших правових форм діяльності таких громад – це діяльність представницьких органів та уповноважених посадових осіб місцевого самоврядування, що спрямована на прийняття, внесення змін і доповнень до нормативних актів, що призначені для врегулювання життєдіяльності об’єднаних територіальних громад за різними напрямками.

Посилання

1. Опришко В.Ф. Проблеми конституційної реформи. Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. Вип. 4. 2004. С. 4–16.
2. Наливайко Л.Р., Грицай І.О. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. 241 с.
3. Колпаков В. К. Адміністративне право України : [підруч.]. К. : Юрінком Інтер, 2001. 752 с.
4. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В.Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд, О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.
5. Журавель Я. Форми управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2007. № 5. С. 113-116.
6. Журавель Я.В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2008. 21 с.
7. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : [навч. посіб.]. К. : Атіка, 2007. 624 с.
8. Аверьянов В.Б., Додин Е.В., Пахомов И.Н. Административное право Украйни: учебник. X.: Одиссей, 2005. 880 с.
9. Державне управління : [навч. посіб.] / [А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко]; за ред. А.Ф. Мельник. К. : Знання-Прес, 2003. 343 с.
10. Коренев А. П. Административное право России. М.: ТЕИС, 1996. 488 с.
11. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційноправові засади. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України. Х.: Право, 2005. 304 с.
12. Бахрах Д. Н. Административное право. М.: Юрист+. 1993. 522 с.
13. Кіцул Ю.С. Адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 200 с.
14. Риндюк В.І. Нормотворча діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2009. 162 с.
15. Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Харків, 2005. 182 с.
16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
17. Шумляєва І. Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування як форма управлінської діяльності. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11sidfud.pdf
18. Волох О.К, Дутка М.Т. Поняття та сутність норм муніципального права в Україні. Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ. 2010. № 5. С. 50-57.
19. Лазор О.Д. Інституціоналізація публічної самоврядної влади в Україні: монографія. Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2009. 440 с.
Опубліковано
2020-03-11
Як цитувати
Семенов , Є. О. (2020). ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ. Юридична наука, (7 (109), 150-157. https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.20
Розділ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО